Önüm merkezi

Mawy Tufted leeke deri daşlaýan oturgyç

Amerikanyň erkin we rahat durmuşyny bu çaýkanýan oturgyç diwany bilen düşündirmek has ýerliklidir
Mebel dizaýn ussady Hans J.Wegneriň aýdyşy ýaly
"Çyzyklar ýylgyrmaly".
Bu diňe egriler hakda däl
Adamlara gönükdirilen düşünjäniň beýany
Ajaýyp oturgyç tejribeçini rahat we rahat duýmalydyr.
Bu adamlara üns berilýär
Iň uly rahatlygy üpjün edýän oturgyç


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady Içi kädi arabasy Seriýa Miss Lazy seriýasy
Bedeniň ululygy Material Farbric
Boý Faceüzü Farbric
Uzynlyk Doldur
Ini Beden aýaklary
Gaplamagyň ululygy Önümçilik wagty 15-30 gün
Boý Assambleýa Specialörite gurallar bolmazdan tornavida bilen öz-özüňi ýygnamak
Uzynlyk Dizaýner KRISTEN
Ini

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

Dizaýn ylhamy

• lazalta seriýalary
• Retro / mylaýym erteki reňkinden doly
• arthli çeper deko jaýlary üçin
• Korol Kopengagen myhmanhanasynyň kabul edilmegi üçin niýetlenendir
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

-------- Kädi arabasy daşlaýan oturgyç
Balyk kädi arabasynyň daş oturgyjy ilkibaşda döredilipdi
Korol Kopengagen myhmanhanasynyň kabul ediş stolundaky myhmanlar üçin
Downatmak we dynç almak üçin ýarym ýapyk, kiçijik ýer beriň
Öýde ulananyňyzda bu amatly häsiýet çäksiz ulaldyp biler

Mata

• Çydamly , suw geçirmeýän eýer deri
• Arassalamak gaty aňsat
• Softumşak we deri arassa,

Çydamly , suw geçirmeýän eýer deri dokumasy bilen. Iň esasy - arassalamak gaty aňsat. Wagt bilen öňe gitmek.
Orta asyr gök reňk has ýokary derejeli ulanylýar.
Ulanyşyňyzy yzarlaň. Smoothumşak we näzik duýuň
Galyňlygy elimiň ululygyny deňeşdirip salgylanma hökmünde ulanylyp bilner. Çäksiz ýumşaklygy alyp biler
Tutuş adam oturýar, halka gujagy ýaly rahatlyga düşmeli.

Aýyrylýan oturgyç ýassygy

• aýryp we arassalap bolýar
• Esasy oturgyç ýassyklaryny aňsatlyk bilen aýyrmak üçin “Velcro” bilen bezelendir
• Oturgyç ýassyklary şeýle bir ýumşak welin, hatda tatami MATS hökmünde hem aýrylyp bilner
• Bir-iki sany ýassyk ýassygy we düşegiň üstünde ýatmak bilen rahat okamakdan lezzet alyň

Dolduryldy

• AA + Gurjak pagta
• 701 + Eiderdown

Içindäki ýassyk: getirilen AA + oňurga gorag pagta ýüňi
Düwürtikli we galyň, ýumşak we döwük däl
Belli bir goldaw güýji bar
Eggumurtga şekilli oturgyç ergonomiki gurluşy, segmentli we bahar pagta bilen doldurylan
Boýn, oňurga, koksal, her bir ýere nepis ideg edilip bilner
Bedeniňiziň duýup bilýän bejergisi
Her tarapdan näzik gujak ýalydy

Demir sungat çarçuwasy

Demir çarçuwasy ýokary temperatura guýma, güýçli göterijilik ukyby, durnukly ses, agaç çarçuwasyndan has çydamly.

Sungat Journalurnaly

Tawus, ýagtylygyň dürli döwürlerinde
Köldäki opal ýaly ýaşyl / indigo
Bu gaty çeper
Düşündirip bolmaýar, hatda deriniň reňkini ak reňkli görkezýär ~
Men özümi gaty gowy duýýaryn.oturanymda ,
Italiýanyň Daşiý galereýasyndaky 300 ajaýyp zatlaryň ýygyndysyndan
Maşgalamyň agzasy bolmak üçin saýlandy
Men hakykatdanam ulanýaryn we öý hojalygynyň nagyşlaryna we iş ugurlaryna laýyk

Owadan bolmak, nusgawy bolmak, has köp söýgi ulanmak.

Has giňişleýin

1 / Mebelleri birmeňzeş reňkde gabat getiriň
Pari Paris halylary / çaknyşýan abstrakt suratlar we ş.m.
Görüş gözelliginiň akymyna boýun bolmakdyr.
2 / Goňur mebel bilen (diwan, kofe stoly)
Ileylgyryň tawus gök reňk bezegidir
Model otagynda pro synag gaty gowy!
3 / Öýüňiz häzirki zaman çal we ak bolsa, asuda gök üçin has zerur
Aşak basyň we C ýagdaýyny alyň.

Döwrebap döwrebap döwürde häzirki zaman orta asyr duýgusyny alyň

Tejribe duýgusy hasabaty

Ergonomiki, hemme taraplaýyn ýok Öli burç amatly ululygy?
Köp oturgyçlaryň görnüşi birmeňzeş
Itöne efirde synagdan geçirenimde
Tejribe düýbünden başga!
Simönekeý oturgyjymyz ulaldy we ulaldy
Uly adamyň islegine görä uzalmagy üçin giň ýer
Elleriňizi asmaga ýol bereniňizde, egrilik dogry
Eggumurtga şekilli oturmaga gaty laýykdygyny görersiňiz

Milkyly süýt ak süet ýylgyryş oturgyjy
“Hi” synp çalyşmasy bilen arassa, baý ýylylygy ýok edýär.

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň