Önüm merkezi

mebel dizaýneri myhman otagy deri oturgyç çin üpjün ediji

Igerolbars salony

Awstraliýada owadan we ýumşak elde ýasalan oturgyç
Inyalpyldawuk sygyr ulanmaýarys, gaty kyn.Duýgynyň gurluşy ýok
Ony sansyz reňkde dizaýn edip bilerdim, ýöne iki gezek pikirlenip gutardym
Amerikanyň sergi zalynda öňem klassiki karamel goňur ulanýarys, diňe import edilen ajaýyp el derisiniň reňki. Özüňizi näçe uly bolsaňyz, şonça-da ösen ýaly duýup bilersiňiz, ideg etmek ýa-da çyzmak kyn däl deri
Wagtyň geçmegi, endik we wagtyň geçmegi bilen ösýär.Has tebigy ýyly reňk görkeziň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady Gippopotam oturgyjy Seriýa Miss Lazy seriýasy
Bedeniň ululygy Material Farbric
Boý Faceüzü Farbric
Uzynlyk Doldur
Ini Beden aýaklary
Gaplamagyň ululygy Önümçilik wagty 15-30 gün
Boý Assambleýa Specialörite gurallar bolmazdan tornavida bilen öz-özüňi ýygnamak
Uzynlyk Dizaýner KRISTEN
Ini

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

Dizaýn ylhamy

• Orta asyrlaryň gaýtadan işleniş seriýasy
Deri mata
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

Öz yzlaryňyzy we hekaýalaryňyzy has köp edin
Beverli Hills myhmanlary üçin gaplaň oturgyjy
Bu olaryň ulanýan Awstraliýaly sygyr derisidir.
Diňe wizual däl
Şeýle hem özüni gaty tekiz, gaty ýumşak duýýar. Gadymy teňňelere meňzeýär
Bir kolleksiýadaky sygyr derisiniň halylary bilen jübütläň
Öýde "hemme ýerde pul" lezzetini başdan geçiriň.

Mata we gubka

• backokarky arka we ýokary goldaw dizaýny
• Arassalamak aňsat
• Divan çyzygy
• Süýşmäge garşy matalar
• Eokary elastik gubka

Içerki import oňurga gorag pagta AA + synpy
Bulut we çöketlige meňzeýär
Dailyöne gündelik wideolarymda görşüňiz ýaly
Aslynda gaty, gaty, gaty köp zat!Güýç!
Çeýe Bu gaty ýumşak däl

Düzedip bolmajak reňk görnüşi

• halfarym asyr goňur
• mylaýym gülgüne gyrmyzy
• Klassiki owadan çal
• Köpugurly we açyk gök

Krem seriýasynyň reňki Altyn ýaprakly bronzlardan krem ​​tüwi çal, ýüpek şokolad goňur.

Bir käse süýt ýaly ähli reňkler gyzgyn çiao, ýumşak we süýji goşdy.

Has giňişleýin

El bilen ýasalan gyralaryň tutuş bir tegelegi

Sürtülme we çaknyşyk gorkusy sebäpli

Şonuň üçin bu ýerde garyndasa italýan göle derisini goşmaga het edip bilýäris

Şeýlelik bilen, görýän zatlaryňyzy görkezip bilersiňiz

Justaňy surata düşüren bu ýumşak we näzik zat.

Has köp zat

Oturmak / oturmak / aýakly / asmak

Bularyň hemmesi öli burçsyz rahat

Meniň ýaly gaty köp okamagy halaýanlar üçin gaty maslahat berilýär

Hatda göçürmän kitap okap bilersiňiz

Ora-da uzak wagtlap noutbuga kakýan oturgyçda aýakly oturmak !!

Bu ýekeje oturgyç, hakyky, rahat!Goldaw!

Bu çagaly maşgalalar üçin

Iň gowusy: doly tegelek burçlary we el bilen örtülen gyralary bar

çaga dost

Ockumşak çyzykly garşy, ýakyn ideg

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň