Önüm merkezi

Döwrebap ýeňil lýuks rekliner, ýekeje diwan oturgyjy

Gumurtga daşlaýan oturgyç

“Pisyuu” çaýkanýan oturgyç, dynç almak we rahatlyk üçin ýokary derejeli çaýkanýan oturgyçdyr.Amerikanyň erkin we rahat durmuşyny düşündirmek üçin çaýkanýan oturgyç diwany ýerliklidir.Bu duýgur we mümkin bolan iň uly rahatlygy üpjün edýän diwan oturgyjydyr.Diňe daşky görnüşdäki owadan egrini görkezmek, bu adamlara gönükdirilen düşünjäniň has köp beýanydyr, ajaýyp oturgyç başdan geçiren adama bedenini we aňyny rahat duýmalydyr.Egrilen aýaklaryň ýatmagy, oturmagy ýa-da ýumurtga şekilli garyndysynyň adam egrisine laýyk kiçijik swing oýnamagy, oňurgaňyza berk goldaw berer.Mundan başga-da, gözellik üçin aýratyn reňk modulýasiýasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady Gumurtga daşlaýan oturgyç Seriýa Miss Lazy seriýasy
Bedeniň ululygy   Material Farbric
Boý   Faceüzü Farbric
Uzynlyk   Doldur  
Ini   Beden aýaklary  
Gaplamagyň ululygy   Önümçilik wagty 15-30 gün
Boý   Assambleýa Specialörite gurallar bolmazdan tornavida bilen öz-özüňi ýygnamak
Uzynlyk   Dizaýner KRISTEN
Ini      

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

Dizaýn ylhamy

• Miss Lazy seriýasy
• Retro / mylaýym erteki reňkinden doly
• arthli çeper deko jaýlary üçin
• Fransuz Korol myhmanhanasynyň kabul edilmegi üçin niýetlenendir
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

-------- ýumurtga atýan oturgyç
Daniýaly funksionalizmiň wekilçilikli işi
kädi arabasyna münmek ýaly erteki durmuşy.Eggumurtga oturgyjy Ylham dizaýner Arne Jacobakobseniň “Amaly we owadan boluň” diýdi

Mata

• Miss Lazy seriýasy
• Aýratyn arassa ýuwutýan guş deri matasy
• Arassalamak aňsat
• Softumşak çyzyk
• Doly tegelek gyralar el bilen örtülen gyralar
• Guşak matany ýuwut

Mata baý we kremlidir.Haçan alanyňy görüp bilersiň.Özüňi ýelek ýaly duýýar, ýöne gaty garşy.
Kiçijik çagalary ýa-da öý haýwanlary bolan öýler üçin niýetlenendir we örän ünsli.Birnäçe ýyllap ulanylandan soňam, henizem dokumasy bar.

Aýyrylýan oturgyç ýassygy

• aýryp we arassalap bolýar
• Esasy oturgyç ýassyklaryny aňsatlyk bilen aýyrmak üçin “Velcro” bilen bezelendir
• Oturgyç ýassyklary şeýle bir ýumşak welin, hatda tatami MATS hökmünde hem aýrylyp bilner
• Bir-iki sany ýassyk ýassygy we düşegiň üstünde ýatmak bilen rahat okamakdan lezzet alyň

Dolduryldy

• AA + Gurjak pagta
• 701 + Eiderdown

Qualityokary hilli eiderdown we gurjak pagta doldurylan oturgyç. Iki materialyň altyn gatnaşygy paýlanyşy. Çökmezden ýumşak, ýykylman oturýan

Demir sungat çarçuwasy

Demir çarçuwasy ýokary temperatura guýma, güýçli göterijilik ukyby, durnukly ses, agaç çarçuwasyndan has çydamly.

Şol bir stil aýak

ýöremek has amatly.
Köpugurly we amaly , pedal hökmünde däl-de, aýratyn aýak asty hökmünde hem ulanylyp bilner.

Daş çaýkanýan oturgyç dynç alyş oturgyjynyň nusgawy, amatly ileri tutulýan ýeri.Generationaş nesliň estetikasyna laýyk gelýär.

Elegant egrilik radianlary

Arkaýyn oturmak üçin oturgyç örtülendir

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň