• Sofá casero, silla, cama, mesa.

Güýz jaýy Miami Maýami Dior jeňňel halysyny öý bilen alyp gidýäris

Güýz jaýy Miami Maýami Dior jeňňel halysyny öý bilen alyp gidýäris

Aagyş sowuk

Bir aýyň has gowy böleginde iş sapary bilen bolup, ahyrsoňy öýe gaýdyp bardyk

Çykmak kyn bolar

Güýz we gyş rahatlygy üçin höwürtge, oglanlar !!

- - -
Jübüt oturgyç

Uly güýzdäki öý çalşygy

Pari Parisiň bu kagyzy meniň esasy halym

Geçen ýyl DIOR Maýamide sungat diwarynyň öňünde gördüm

Pikir et, pikirlen ...

El bilen çekip bilşime bir ýarym ýyl boldy

- - -
dynç alyş oturgyjy

Bu Herms-Jungle-iň kaşaňlygyndan uzakda

Pari Paris jeňňeli, has syýa ajaýyp erkin gurşaw

Özümi gündogar dizaýnlaryna has köp söýýärin

Bu özüne çekiji boldy.

Örän inçe urgylar, seýrek, gara, ak gatlaklara geçýär

Wersalyň diwaryndaky surata öwrüler öýdýän

Bu meni saklaýar

Güýz agşamy hoşboý ysly agaçlaryň kölegelerine

Dogry bolmak gaty owadan !!

- -
zal

Rime / erik / kran ýelekleri, bu owadan we biperwaý gündogar şekilleri

Heartüregiň ujuna degdi !!

Diňe güýzüň “mämişi, mämişi we altyn” diýen stereotipden çykmak isleýärin.

Lightagty kölegeli we aç-açan syýa boýag bilen däl

Maw derisinden bolan tawus gök “ileylgyryş oturgyjy” onuň üçin ýörite taýýarlanyldy.

U-how!Gündogar Pari Parisdäki öýüm !!

Görnüşi ýaly.Şanhaýa Gündogaryň Pari Parisi diýilýär

Şu pursatda basdy

dizaýn oturgyjy

pony oturgyç

oturgyç


Iş wagty: Noýabr-25-2022