• Sofá casero, silla, cama, mesa.

Guzular ýüň dynç alyş oturgyjy, jaýy eýeleýän bagty artdyrýar

Şertnamanyň şekili dizaýny, doly göwre bilen örtülen paket boýunça goşa tegelek ýaý, eliňi bejermek tejribesi,

Bu ullakan, tüýdükli bulut ýaly soft ýumşak, mum ýaly bolup, sizi islendik ýerde lezzet alýar,

Surfaceer guzy ýüňünden ýasalyp, näzik, ýylmanak we derä ýakymly duýulýar we her gezek oturanyňyzda, guzynyň arkasyna goýlan ýaly bolýarsyňyz.

Içeri ýokary dykyzlyga çydamly gubka bilen doldurylýar, bu ýumşak, ýöne ýykylmaz ýaly duýgy döredýär, goldawdan doly we her bir rahat dynç alşyňyzy kanagatlandyrýar.

Hardwareokary enjam aýak dizaýny, daşky görnüş derejesi, ýönekeý we çydamly, durnukly goldawy sarsdyrmak aňsat däl,

Livingaşaýyş jaýy, ýatylýan otag bolsun ýa-da okuw bolsun, balkon bolsun, erkin ýerleşdirilip bilner, 360 ° ölen burç owadan däl,

Öý mebelleriniň şeýle dürli görnüşli kosmos ertekisi önümi, ony gowy görýärsiňizmi?

zal

dynç alyş oturgyjy

dizaýn oturgyjy

haly


Iş wagty: Noýabr-21-2022