Önüm merkezi

Demirgazyk mata kafesi divan gubi mebel salonynyň oturgyjy

Gubi Petra başlyk

Häzirki zaman Demirgazyk nusgawy öý dizaýny

Üýtgeşik bu “bulut”.

Nirä gaçsa

Daş-töwerek arassalanar
Haýal boluň
Hemmesi guzy ýüňi bilen örtülendir
Agzyňyzda ereýän glýutin tüwi toplary ýaly
Daniýadan ýyly şemal
Bauhaus estetikasy bilen utgaşdy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady Gubi Petra başlyk Seriýa Öý sungat seriýasy
Bedeniň ululygy   Material mata
Boý   Faceüzü mata
Uzynlyk   Doldur  
Ini   Beden aýaklary  
Gaplamagyň ululygy   Önümçilik wagty 15-30 gün
Boý   Assambleýa  
Uzynlyk   Dizaýner  
Ini      

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

salon oturgyjy (10)
salon oturgyjy (11)

[Softumşak bulutda oturmak]

• Orta asyrlaryň gaýtadan işleniş seriýasy
• Klassiki rahatlyk
• arthli çeper deko jaýlary üçin
• Fransuz Korol myhmanhanasynyň kabul edilmegi üçin niýetlenendir
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

-------- Gubi Petra başlygy

Häzirki zaman Demirgazyk nusgawy öý dizaýny. Unique bu "goýun GUBI"
Nirä goýberseňem. Daş-töwerek arassalanar. Haýal bol

salon oturgyjy (2)
salon oturgyjy (3)

[Mata]

• Daş ýassygy üçin material: ýumşak mata
• Amatly we ýumşak
• ensokary dykyzlykly gubka doldurmagyň doly toplumy
• Doly oturmak duýgusy we ýokary yza gaýtmak

Hemmesi guzy ýüňi bilen örtülendir
Agzyňyzda ereýän glýutin şoklte ýaly
Daniýadan ýyly şemal
Bauhaus estetikasy bilen utgaşdy.
Ornüňi ýönekeý adamlar alyp bilmeýär diýip alada etmegiň zerurlygy ýok , gara matalar hapa bolup biler.

[105 ° Belentlik dizaýny]

• Klassiki dynç alyşyň ýeke-täk döredijilik dizaýny
• Ykjam we çeýe
• islän ýeriňize ýerleşdirilip bilner

Yzky we oturgyç iki bulutdan ybarat bolup, gündelik çaknyşygyň öňüni almak üçin ýumşak çyzgy bar
Çaga dost !!
AA + synpy içinden oňurga pagtasyny import etdi, oňaýly oturmak duýgusyna eýe
Pes oturgyç ýokary dizaýn, aýal çanaklary üçin has sagdyn we amatly
Ergonomiki, oturgyjyň ýüzi Paçadan pesdir

[Dolduryldy]

• Düşegiň içinde: ýokary dykyzlykly gubka
Highokary ribaundly gubkanyň tutuş toplumy dolduryldy, doly we ýokary ribaund
Belli bir gysga goldawy bar

• Ergonomiki gurluş
bedeniň egrisine bökdençsiz laýyk gelýär

• Amatly arka
Giň, doly we üç ölçegli we tutuş arkasyny goldap biler

[Altyn goldaw aýaklary]

Güýçli göteriji kuwwatly, adaty ses we ýagtylyk gurluşy bolmazdan ýokary temperatura guýma
Bu nusgawy gözelligiň üstünde gurýarys
Rahatlyk tejribesini ýokarlandyrmak üçin kombinasiýa gämi oturgyjy goşulýar.
Matalar hasam ösdürilipdir
Ornüňi ýönekeý adamlar alyp bilmeýär diýip alada etmegiň zerurlygy ýok. Arassalamak gaty aňsat.
Guzy krem ​​ak / flanel noýba tozy
Iki reňk we iki stil hökmany

[Sungat Journalurnaly]

Italiýanyň Daşiý galereýasyndaky 300 ajaýyp zatlaryň ýygyndysyndan
Maşgalamyň agzasy bolmak üçin saýlandy
Men hakykatdanam ulanýaryn we öý hojalygynyň nagyşlaryna we iş ugurlaryna laýyk

Owadan bolmak, nusgawy bolmak, has köp söýgi ulanmak.

[Orta asyr dokalan mata]

Dört möwsümde bar
Aýratyn täze reňk, Orta asyr dokalýan mata
Gün gidip barýarka, hut şu gyrmyzy gözýetimde galar
Islendik arassa reňk / Morandi reňkli maşgala gabat gelip biler, gaty ýumşak
Has moda we süýji
Çig çyzgylar üýtgemezden, jikme-jiklikler çäksiz ulalmagyna çydap biler
Çaga geçini urmak ýaly ýumşak, näzik, ýüpek

[Tejribe duýgusy hasabaty]

Ergonomiki, hemme taraplaýyn ýok Öli burç amatly ululygy
Köp oturgyçlaryň görnüşi birmeňzeş
Itöne efirde synagdan geçirenimde
Tejribe düýbünden başga!
AA + synpy içinden oňurga pagtasyny import etdi, oňaýly oturmak duýgusyna eýe
Pes oturgyç ýokary dizaýn, aýal çanaklary üçin has sagdyn we amatly

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň