Önüm merkezi

Üpjün ediji Döwrebap Swivel TECH Mata divan dizaýn oturgyjy lomaý satyjy

Pisyuunyň ilkinji bulutly oturgyjy Günorta Koreýadaky uly jaý üçin ýöriteleşdirildi.Bu dynç alyş otagynda.Günorta Koreýadaky umumy jaýlaryň girelgesinde ýa-da otagda dynç alyş zolagy bar. Bu oturgyç tutuş zalda okalýan atmosferany güýçlendirýär. Durmuşy gowy görýänler hem köp, Pisyuu Bulutly oturgyç goýýarlar, öýde has ýylylyk döredýärler. .Bu aýratyn tehnologiýa krem ​​mata deri, arassalamak aňsat.Doly tegelek gyralar we el bilen örtülen gyralar, ýumşak çyzyklar.360 dereje çalt oturgyç bar. Gara Swan mat demir aýakly oturgyç ýeňil ýaly görünýär, ýöne gaty agyr we durnukly. Aşagy süýşmeýän MATS bilen enjamlaşdyrylan, şol bir wagtyň özünde gymmat bahaly pol. Sinhron görnüşde 360 ​​dereje aýlaw şahasy bilen doly, erkin we sessiz aýlanmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady

Seriýa

Orta asyr seriýasy

Bulutly oturgyç
Bedeniň ululygy Material
Haýt 91 sm Faceüzü Krem tehnologiýasy deri
Uzynlyk 89 sm Doldur Eokary elastik gubka
Ini 91 sm Beden aýaklary Demir
Gaplamagyň ululygy Önümçilik wagty
Haýt 93 sm 15 gün - 30 gün
Uzynlyk 75 sm
Ini 72 sm
Dizaýner Assambleýa
KRISTEN Specialörite gurallar bolmazdan tornavida bilen öz-özüňi ýygnamak

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

Dizaýn ylhamy

• Orta asyr seriýalary
• Orta asyr kreminiň reňki
• Bulutda oturmak duýgusy
• Guwyň ýeleklerinden ylham alyp, oňa "Guw oturgyjy" diýýäris.
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

Başlyk 1958-nji ýylda doguldy, Dizaýnerimiz orta asyr stiliniň gödekligini häzirki zaman öýüne akylly-başly goşdy.Şonuň üçin islendik bezeg üçin amatly.

Mata

• Orta asyr seriýalary
• Aýratyn TECH krem ​​deri mata
• Arassalamak aňsat
• Divan çyzygy
• Doly tegelek gyralar el bilen örtülen gyralar
• Ebony eýer deri

PISYUU-nyň Tehniki deri gaty çylşyrymly.Haçan alanyňy görüp bilersiň.Özüňi ýelek ýaly duýýar, ýöne gaty garşy.

Kiçijik çagalary ýa-da öý haýwanlary bolan öýler üçin niýetlenendir we örän ünsli.Birnäçe ýyllap ulanylandan soňam, henizem dokumasy bar.

360 dereje swivel oturgyç

• Gara Swan mat demir aýakly oturgyç ýeňil görünýär, ýöne gaty agyr we durnukly

• Gymmat bahaly poly netijeli goramak bilen, aşagy süýşmeýän MATS bilen enjamlaşdyrylandyr

• Sinhron görnüşde 360 ​​dereje aýlanma şahasy, doly aýlanmak erkin we sessiz

• Gurmak diňe iki bölege bölünýär, esasy aýrylmaz, diňe oturgyçda egreliň

Dolduryldy

• AA + Gurjak pagta
• 700 + Eiderdown

Qualityokary hilli eiderdown we gurjak pagta doldurylan oturgyç. Iki materialyň altyn gatnaşygy paýlanyşy. Çökmezden ýumşak, ýykylman oturýan

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.

Dizaýn ylhamy

Dizaýnerimiz orta asyr stiliniň gödek görnüşini häzirki zaman öýüne akyllylyk bilen goşdy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň