Önüm merkezi

lomaý dizaýn leeke divan Lounge sungat oturgyç zawody

Bu oturgyjyň konfigurasiýasy gurluşy bilen tapawutlanýar we adam bedeniniň görnüşine-de degişlidir.Oturgyç, gadymy hasyllylyk hudaýyny ýada salýan uly, rahat ýatgy üçin metafora.Şeýle-de bolsa, onuň başga manysy bar: oturgyja dakylýan tegelek Osmanly.Şeýlelik bilen, amatly we amatly şekil aýalyň has simwoliki şekili bilen, aýagyna zynjyr bilen top bilen garylýar.Gaetano Pesce taslamany şeýle düşündirýär: Şol wagt men aýallar baradaky düşünjäm hakda şahsy bir hekaýa aýdýardym: Aýallaryň hemişe öz islegleriniň ýesiri bolandygyna ynanýaryn.Şonuň üçin bu kreslony tussaglaryň däp bolan keşbi bolan zynjyr we toply aýal hökmünde dizaýn etmegi makul bildim.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady B&B UP Seriýa
Bedeniň ululygy Material
Boý Faceüzü
Uzynlyk Doldur
Ini Beden aýaklary
Gaplamagyň ululygy Önümçilik wagty 15-30 gün
Boý Assambleýa Specialörite gurallar bolmazdan tornavida bilen öz-özüňi ýygnamak
Uzynlyk Dizaýner KRISTEN
Ini

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

Dizaýn ylhamy

• Miss Lazy seriýasy
• Retro / mylaýym erteki reňkinden doly
• arthli çeper deko jaýlary üçin
• Fransuz Korol myhmanhanasynyň kabul edilmegi üçin niýetlenendir
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

1969-njy ýylda Amerikaly mebel ussady GAETANO PESCE bu oturgyjy dizaýn etdi.Oturgyjyň görnüşi, ýumşak we mylaýym ene açyk elleri bilen adamlara howpsuzlyk duýgusyny berýän ýaly, dizaýn bilen sungatyň arasyndaky araçägi doly bozup, egri aýal bedenine meňzeýärdi.

Mata 100% neýlon

• Miss Lazy seriýasy
• Suw geçirmeýän antifulýasiýa
• Softumşak çyzyk
• Adam bedeniniň görnüşi
• Sagdyn we ekologiýa taýdan arassa dem alýan mata

Mukaddes we ajaýyp daş ýaly reňkli zolakly oturgyç matasy。 Zalda ajaýyp öwüşgin çaýýar - Gözelligiň ajaýyp duýgusy bilen örtülen ýönekeý we ýeňil imitasiýa ulitka dizaýnyna duş gelende.

Çarçuwaly diwan

• Hemmesi bir pagtada
• Doly tegelek 3D egrilen ýüz

Suw kashtan gurluşy ýoklugy sebäpli, howpsuz we amatly.Çeper eser ýaly görnüş rahat we owadan

Dolduryldy

• ýokary dykyzlykly gubka
Gubkanyň ýerine ýokary hilli pagta doldurmagy ulanýar, şonuň üçin oňat çydamlylygy, ýumşak aýratynlyklary bar
Eokary elastik göni we ýykylmaz
Oturmak we ýykylmagyna garşy durmak üçin oturgyç sumkasy ýokary dykyzlykly gubka bilen doldurylýar

Has giňişleýin

Goldaw berýän dört ugur, basyşy ýeňilleşdirmek duýgusyna eýe
halkyň bil baglamak endigine görä, bel ýüküni azaltmak we oňurga basyşyny boşatmak üçin bedeniň egrisine has laýyk bolup biler

Has köp reňk saýlanar

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň