Marka ruhy

Marka ruhy
logo

Dizaýny miras alyň we durmuşy birleşdiriň

Asyl markalar wagtlaýyn ýaşaýar

Şu wagta çenli ,
PISYUU Home 35 ýyllyk dizaýn tejribesi bolan dizaýn topary bar.
363 dizaýn patenti bilen, öý mebel pudagynda öňde barýar.

Asyl ýoluň hemmesi uzyn bolar, ýöne asyl niýetine laýyk ýaşaň.
Özboluşlylygy üçin gysga ýol ýok.Nämälimleriň öňünde, ilkinji ädimimizi alarys.Dizaýny we durmuşy dogabitdi gorkmazlyk bilen öwrenmek,
Dizaýn bilen durmuşyň, häzirki we geljegiň arasynda estetiki deňagramlylygy tapmak
Näbelli ýoluň tapylmagynda hiç wagt durmaň.

Marka ruhy

 

Täze tolkun tolkunynyň lideri

 

Durmuş estetikasynyň öý dizaýnynyň lideri,
Häzirki ýagdaýa ünsi jemläp, estetiki medeniýete miras galan we durmuşy birleşdirýän PISYUU elmydama "Hytaýda öndürildi" arzuwyny edýär.
Ulanyjylara dizaýn we tehnologiýa arkaly moda we ýokary hilli mebel hödürlemegi umyt edýäris.
PISYUU üýtgemegi diňe bir owadan dizaýny däl, eýsem gumanistik atmosferadan doly durmuş stilini hem getirýär.Dizaýn durmuşa güýç berýär diýen ynamda durýarys,
Şonuň üçin estetiki öý mebelleriniň baý manysyny döredýäris.

Marka ruhy
Marka ruhy

Hil gönükdirilen

Hil kompaniýanyň esasyny düzýär, PISYUU sarp edijileri ýokary hilli önümler, hyzmatlar we dizaýn bilen üpjün etmäge hemişe ygrarly.
Ussatlykdan jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.Dizaýner we tikinçilik prosesi tehnologiýasy nukdaýnazaryndan PISYUU elmydama ýokary hilli, ýokary ülňüler, arassalanan ussatlyk we özboluşlylyk ussady ruhuna eýerdi.
Asyl dizaýny we yzygiderli kämilleşdirilen önümçilik mümkinçilikleri bilen, PISYUU, ýagtylygy halaýan ulanyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kiçijik petra oturgyjy, Camaleonda diwany, LIGNE-ROSET mebel seriýalary we ş.m. ýaly sarp edijiler tarapyndan giňden halaýan önümleri öndürdi. kaşaň stil.
Serieshli seriýa ýygyndysy ýokary derejeli materiallary ussatlyk bilen garyşdyrýar.baý durmuş hilini döretmek üçin flourokabon tehnologiýasy, daşky gurşawy goramak we saglyk, ys we deformasiýa ýok.

Marka ruhy

geljegi

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde durmuşa geçirdi we "döredijilikli ýaşamak • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär,
adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýär.

Marka ruhy