Önüm merkezi

Lýuks lýuks Daniýa stilindäki salon oturgyjy

Içi kädi arabasy

Bu mata çeper divan oturgyjy. Gumurtga oturgyjynyň çarçuwasyna esaslanýar. Ajaýyp ýumşak. Ajaýyp galyň aýrylýan ýassyk. Dizaýner Arne Jeýkobsen üçin bu hukuk. "Peýdalylyk we gözellik" Daniýanyň funksionalizmi.
Oturanyňyzda. Tegelek we açylmadyk ýumurtga arkasyna örtülendir. Biraz bölünen ýalydy
Aladalanman şahsy ýer, özüňizi rahat duýuň.
Egin-eşik matalary materialy tebigy, ýeňil şemal materialyň ýumşak zygyr hiline zarba urýar. Bu dynç almagyň ýumşak duýgusy ýuwaşlyk bilen ýaýraýar. Beýleki matalar bu aýratyn “öý” ýyly atmosferany çalşyp bilmez.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady Içi kädi arabasy Seriýa Miss Lazy seriýasy
Bedeniň ululygy Material Farbric
Boý Faceüzü Farbric
Uzynlyk Doldur
Ini Beden aýaklary
Gaplamagyň ululygy Önümçilik wagty 15-30 gün
Boý Assambleýa Specialörite gurallar bolmazdan tornavida bilen öz-özüňi ýygnamak
Uzynlyk Dizaýner KRISTEN
Ini

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

Dizaýn ylhamy

Orta asyr gaýtadan işlemek seriýasy
• Retro / mylaýym erteki reňkinden doly
• arthli çeper deko jaýlary üçin
• Fransuz Korol myhmanhanasynyň kabul edilmegi üçin niýetlenendir
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

-------- Kädi arabasy daşlaýan oturgyç
Balyk kädi arabasynyň daş oturgyjy ilkibaşda döredilipdi
Korol Kopengagen myhmanhanasynyň kabul ediş stolundaky myhmanlar üçin
Downatmak we dynç almak üçin ýarym ýapyk, kiçijik ýer beriň
Öýde ulananyňyzda bu amatly häsiýet çäksiz ulaldyp biler

Mata

• Daşarda ýassyk ure Pure Flax ýaş zygyr
• ensokary dykyzlykly dokma
• Softumşak we deri arassa,
• Doly ýaşyl materiallar
• Tozana çydamly, topsyz , elektrostatik

Warmyly düýe bilen ýokary derejeli tüwi çal we esasy reňk ýok
Derrew öýe rustiki ýyly goşuň

Aýyrylýan oturgyç ýassygy

• aýryp we arassalap bolýar
• Esasy oturgyç ýassyklaryny aňsatlyk bilen aýyrmak üçin “Velcro” bilen bezelendir
• Oturgyç ýassyklary şeýle bir ýumşak welin, hatda tatami MATS hökmünde hem aýrylyp bilner
• Bir-iki sany ýassyk ýassygy we düşegiň üstünde ýatmak bilen rahat okamakdan lezzet alyň

Dolduryldy

• AA + Gurjak pagta
• 701 + Eiderdown

Içindäki ýassyk: getirilen AA + oňurga gorag pagta ýüňi
Düwürtikli we galyň, ýumşak we döwük däl
Belli bir goldaw güýji bar
Eggumurtga şekilli oturgyç ergonomiki gurluşy, segmentli we bahar pagta bilen doldurylan
Boýn, oňurga, koksal, her bir ýere nepis ideg edilip bilner
Bedeniňiziň duýup bilýän bejergisi
Her tarapdan näzik gujak ýalydy

Demir sungat çarçuwasy

Demir çarçuwasy ýokary temperatura guýma, güýçli göterijilik ukyby, durnukly ses, agaç çarçuwasyndan has çydamly.

Sungat Journalurnaly

Italiýanyň Daşiý galereýasyndaky 300 ajaýyp zatlaryň ýygyndysyndan
Maşgalamyň agzasy bolmak üçin saýlandy
Men hakykatdanam ulanýaryn we öý hojalygynyň nagyşlaryna we iş ugurlaryna laýyk

Owadan bolmak, nusgawy bolmak, has köp söýgi ulanmak.

Has giňişleýin

Pumpumurtga şekilli goldaw stendleri, kädi mämişi görnüşinde ýörite ulanylýar
Bu kädi awtoulagyny gyzykly duýgy ýaly gaýtalaň
Retro, erteki çal reňkli ýyly reňk bilen
Islendik “Art Deco” jaýyna gabat gelýär
Esasanam ýyly yşyk şöhlelenmesinde, ýumşak ýumşak wagtlar
Hemişe öýde galmaly hemmämiz üçin ajaýyp

Tejribe duýgusy hasabaty

Ergonomiki, hemme taraplaýyn ýok Öli burç amatly ululygy?
Köp oturgyçlaryň görnüşi birmeňzeş
Itöne efirde synagdan geçirenimde
Tejribe düýbünden başga!
Biziň kädi oturgyç, ulaldy we ulaldy
Uly adamyň islegine görä uzalmagy üçin giň ýer
Elleriňizi asmaga ýol bereniňizde, egrilik dogry
Eggumurtga şekilli oturmaga gaty laýykdygyny görersiňiz

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň