Önüm merkezi

Katerpillar myhman otagynyň dizaýneri, ýekeje otag Togo diwany

Gippopotam oturgyjy

Gippopotamus düşegi, 360 gradus öl öl burçly, adamlara zyýan bermeýän ýumşak önüm, robotlaryň ilkinji ýörelgesine meňzeş - hemişe adamlara üns beriň.muny hödürlemek üçin dizaýner Mişel Dukaroýyň geçen asyrda “agaç çarçuwaly diwan” baradaky ajaýyp ideýasyna eýerýär.Gippopotamus düşegi ajaýyp gubka dizaýnyny ulanýar.Oturgyjyň arka tarapy has güýçli goldaw güýji bilen gubkany saýlady we oturgyç ýüzi adamy divanda islegsiz ýykylmagy üçin has rahatlygy bilen gubkany saýlady.Şol bir wagtyň özünde, oturgyjyň arka tarapy gubka zolaklary bilen bezelip, rahatlyk we dokma gippopotam diwany dünýä indi.Goşmaça, dizaýn beden çyzgylaryna laýyk gelýär, uzak wagtlap oturmak ýa-da ýalan sözlemek üçin ýykylmaz.Daşarda güne hezil etmekden ýa-da içerde kofe içmekden bolsun, durmuşyňyza hezil goşýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady Gippopotam oturgyjy Seriýa Miss Lazy seriýasy
Bedeniň ululygy Material Farbric
Boý Faceüzü Farbric
Uzynlyk Doldur
Ini Beden aýaklary
Gaplamagyň ululygy Önümçilik wagty 15-30 gün
Boý Assambleýa Specialörite gurallar bolmazdan tornavida bilen öz-özüňi ýygnamak
Uzynlyk Dizaýner KRISTEN
Ini

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

Dizaýn ylhamy

• Öý sungat seriýalary
• Nanotech matasy
• Agaç çarçuwasyz, doly gubka
• Ergonomiki we ygtybarly dizaýn
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

Bu gippo diwany ilki Belgiýanyň müşderisi üçin ýumşak oturmak duýgusy bilen düzüldi.Dizaýner, Kaliforniýadan ylmy we tehnologiki matalary mata hökmünde saýlaýar, bu duýgy we rahatlyk taýdan deriniň dostluk derejesine ýetmek üçin ýeterlikdir.Bedatylýan otagda we otagda nähili amatly bolup biler.

Mata we gubka

• backokarky arka we ýokary goldaw dizaýny
• Nanotech matasy
• Arassalamak aňsat
• Divan çyzygy
• Süýşmäge garşy matalar
• Gurnama ýok
• Eokary elastik gubka

Mata diňe bir tebigy gurluş duýgusy bilen çäklenmän, derini arassa, dem alýan we amatly ýumşaklyga hem eýe.Arassalamak aňsat, matanyň öý haýwanlary tarapyndan zaýalanmagyndan gorkmaň.

Düzedip bolmajak reňk görnüşi

• halfarym asyr goňur
• mylaýym gülgüne gyrmyzy
• Klassiki owadan çal
• Köpugurly we açyk gök

Dolduryldy

• AA + aşak ýelek
• ensokary dykyzlykly gubka

Kelle ýassygy aşak ýelek bilen doldurylýar, arka tarapy ýokary goldawly gubkadan ýasalýar, oňa nädip bil baglamalydygyna garamazdan deformasiýa edilmeýär we ýumşak gubka gara boýny we arkany amatly goldaýar.

Elegant egrilik radianlary

Arkaýyn oturmak üçin oturgyç örtülendir

Gippopotam oturgyjy

Arkaýyn oturmak üçin oturgyç örtülendir

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň