Önüm merkezi

Lomaý satyjy ýalta pol Farbric deri divan oturgyjy

Ilkibaşda fransuz dizaýneri tarapyndan döredilen we Togo (1973-nji ýylda doglan) bu gurçuk diwany .Togo dünýäde ilkinji hakykatdanam çarçuwasyz diwan, şonuň üçin gaty ýeňil we el bilen göterilip bilner.Diwanyň içi 45 dykyzlykly galypdan ýasalan gubka bilen doldurylýar, bu bolsa oturmagy has amatly we elastik duýýar.Diwanyň beýikligi we arkasy, adam bedeniniň in engineeringenerçiligine laýyklykda, diwanyň tutuş oturmak duýgusyny kesgitledi.Adam bedeniniň arka egrisine laýyk bolmak üçin, diwanyň arka tarapy birneme öňe, bil we 90 dereje oturýar.Diwanyň biliniň çyzgysy tebigy we tekiz, mukdary we ini gaty ajaýyp, el bilen tikmegi tutuşlygyna ulanýarys.Tutuş prosesde, özümizi sarp edijileriň nukdaýnazaryndan goýýarys we size iň gowularyny hödürlemek umydy bilen önümlere tankydy göz bilen seredýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sungatyň ady TOGO Seriýa Miss Lazy seriýasy
Bedeniň ululygy Material
Boý Faceüzü
Uzynlyk Doldur
Ini Beden aýaklary
Gaplamagyň ululygy Önümçilik wagty 15-30 gün
Boý Assambleýa Specialörite gurallar bolmazdan tornavida bilen öz-özüňi ýygnamak
Uzynlyk Dizaýner KRISTEN
Ini

Hünär we jikme-jiklik

Ctaftsmanship

Agaç işläp bejermekden, örtükden, tikinçiden başlap, jikme-jik gözegçilik we önümçilige çenli PISYUU sarp edijilere iň oňat gurluşy berk gözegçilikde saklaýar we hödürleýär.

Dizaýn ylhamy

• Miss Lazy seriýasy
• Retro / mylaýym erteki reňkinden doly
• arthli çeper deko jaýlary üçin
• Fransuz Korol myhmanhanasynyň kabul edilmegi üçin niýetlenendir
• Minimalist
• Lighteňil lýuks

-------- Çarçuwaly diwan TOGO
Mişel Dukaroýyň wekilçilikli işi
Başda oturanyňyzda ýumşak bolýar, biraz wagt geçensoň, tutuş bedeniň agramy ýuwaşlyk bilen daş-töwerege çümýär.

Mata

• Miss Lazy seriýasy
• Aýratyn deri mata
• Arassalamak aňsat
• Softumşak çyzyk
• Doly gubka goldaw gurluşy
• On iki esse dizaýn

Softumşak we näzik matalardan tikilip, tekiz we tegelek duýulýar.Oturgyçlar ýumşak we dokumasy gaty we gatlaklara baý bolar ýaly gubkalar bilen doldurylýar.Süňküň ýitiligini we berkligini aýyrdy, has doýgun oturgyç duýgusyna we bedeniň egrilerine has laýyk gelýär.

Boş fransuz durmuşy Sinonim

Boş fransuz durmuşy Sinonim

Togo, eplenen piý it ýaly hereketleri bilen size ýatýar. Softumşak garnynyň açykdygyny görkezýär.
şeýle bir rahat welin, Togony göreniňde üstünde ýatmak isleýärsiň.
Örän rahat oturmak duýgusy bilen, Togo şu wagta çenli meşhur, ol henizem ýyldyzlaryň ýeke önümidir.
Halfarym asyryň dowamynda divan pudagynda öz ornuny sarsdyrmaýar.

Dolduryldy

• Desokary desganyň gubkasy
• Çarçuwaly dizaýn

Highokary ribaund bilen integrirlenen gubka doldurýarys.Galyň we ýumşak häsiýetlere eýedir, şonuň üçin doly yza gaýdýan we orta gürleýiş, ýumşak we goldaw güýji bar.
Içeri çarçuwasyz we 45 dykyzlykly gubkadan ybarat, şonuň üçin oturmak we rahatlyk ep-esli üýtgäp biler.Gyralary ýumşak we aýaksyz, şonuň üçin diwany tötänleýin ursaňyz agyry duýmarsyňyz.Çagaly maşgalalaryň birine eýe bolmaly!

Material hakda

[Klassiki goňur / alpaka bej]
Şeýle hem bu ýumşaklygy ýokarlandyrmak üçin doly süet ulanyp bilersiňiz.
Mata ýaly ýumşak we mumy we gowy geýýär.
Iň möhümi: Arassalamak we ideg etmek aňsat.
Häzirki [Italýan mat deri farbiki]
Owadan goňur reňkli korteks
Başga bir äleme beýiklik duýgusy

"Gowy diwan, bu siziň üçegiňiz.
Öý sizi bagtly etmeli."Agyrlyk güýjüniň dizaýnynyň pes merkezi
Amatly beýiklik, oturanyňyzda aýaklaryňyzyň tebigy ýere gonmagyna mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde size çümmek duýgusyny berýär.

Tejribe hasabaty

Oturan otoman bilen ýalta düşegiň adyna mynasyp.
Her bir uly ýyldyz, öý blogçysy hemmesi maslahat berýär
Onuň nähili meşhurdygyny görüp bilersiňiz
Ony studiýada goýdum
Bu eýýäm meniň şahsy oturgyjym
Her gezek işe baranymda, ilkinji edýän zadym, onuň üstünde oturmak
Islän wagtyňyz oturyp bilersiňiz
Öli burç rahat däl
Sizi iň rahat ýagdaýyňyza getirmäge güýji bar.

Iki gezek iňňe tikmek prosesi
Özboluşly goşa iňňe tikmek prosesi has berk we çykmak aňsat däl güýçlendirilen iňňäni we ýüpi ulanýar.

saýlamak üçin has köp mata
süet mata
• çuň gök
• çuň ýaşyl
• sary
• mämişi

Mikrofiber deri mata
• goňur
• sary
• ak
Gradient mata

Geljekdäki umyt

PISYUU hemişe özboluşly dizaýny özeni hökmünde amala aşyrýar we adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan, dünýä belli öý mebel dizaýn markasyna öwrülmegi maksat edinýän "döredijilikli ýaşaýyş • gurşun modasy" düşünjesine eýerýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň